•  
 •  
 •  
 •  

Stlačený zemný plyn - CNG

CNG, z anglického Compressed Natural Gas (stlačený zemný plyn) je prírodné palivo pre pohon motorových vozidiel, ktorého podstatnou zložkou (cca 95%) je metán a len malú časť tvorí zmes ostatných plynov.
Prevádzka vozidla s pohonom na CNG produkuje, v porovnaní s vozidlom na benzín alebo naftu, výrazne menej sledovaných škodlivých látok.

Výhody CNG z hľadiska ekológie

Vozidlo s pohonom CNG produkuje:
 • Emisie CO2 v priemere o 30 % nižšie ako klasický pohon, čo ho predurčuje ako ekologické, alternatívne palivo budúcnosti.
 • Emisie NOx v priemere o 70 % nižšie. 
 • Emisie hluku sú nižšie o 50 až 70 %.
 • V prípade havárii nedochádza ku kontaminácii pôdy ani povrchových či podzemných vôd.

Výhody CNG z hľadiska ekonomiky

Vozidlo s pohonom CNG dosahuje:
 • Úsporu až 60% nákladov na PHM v porovnaní s jazdou na benzín.
 • Úsporu až 40% nákladov na PHM v porovnaní s jazdou na naftu.
 • Nie je potrebné tankovať AdBlue.
 • Žiadne filtre pevných častíc DPF.
 • Za bežných podmienok CNG nie je možné z vozidla odcudziť.

Výhody CNG z hľadiska bezpečnosti

Stlačený zemný plyn (CNG) je ľahší ako vzduch. V prípade náhodného úniku plynu z vozidla sa ihneď rzoptýli do ovzdušia. Teplota vznietenia je násobne vyššia ako pri benzíne alebo nafte.
Autá, autobusy a nákladné vozidlá sú vybavené CNG a LNG pohonom priamo vo výrobnom závode. Nie sú potrebné dodatočné úpravy na vozidle a preto nie je znížený výkon vozidla a komfort pasažierov.
Všetky tieto vozidlá môžu parkovať v podzemných parkoviskách.
V minulosti výraznejší cenový rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla s benzínovým pohonom a pohonom CNG je v súčasnosti zanedbateľný.