•  
  •  
  •  
  •  

Modulárne vysokotlaké zásobníky NGS 1280

Zásobník CNG

Vysokotlakový zásobník v plniacej stanici ZP má tri účely:

  • Akumulácia stlačeného zemného plynu v dobe prevádzky kompresora, keď odber plynu je menší ako kapacita kompresora. V čase keď odber prevyšuje kapacitu kompresora, akumulované množstvo plynu sa použije na krytie deficitu odberu.
  • Zásobník zemného plynu umožní znížiť počet štartov kompresora, ktoré sú nepriaznivé z  hľadiska jeho životnosti.
  • Vysokotlakový zásobník zemného plynu je veľmi účinným chladičom, nakoľko plocha tlakových nádob presahuje 25 m2 na jeden m3 geometrického objemu. Táto plocha je v priamom kontakte s okolitým vzduchom. Prúdenie vzduchu okolo tlakových nádob umiestnených zvisle je zabezpečované tzv. komínovým efektom, ktorý využíva rozdiel mernej hmotnosti studeného a teplého vzduchu prúdiaceho okolo tlakových nádob.

Jeden modul NGS 1280  – 300 pozostáva zo 16 fliaš s geometrickým objemom 80 l. Fľaše sú umiestnené v samonosnom oceľovom koši, ktorý umožňuje manipuláciu so zväzkom fliaš s použitím vysokozdvižného vozíka a tiež žeriavom po odmontovaní prestrešenia a montáži viazacích ôk. Z dôvodu manipulácie je kôš pevnostne a tuhostne značne predimenzovaný.

Konštrukcia zásobníka umožňuje umiestnenie zásobníkov v rade vedľa seba na vhodné základy s požadovanou nosnosťou. Okrem toho sú zásobníky zabezpečené voči posunutiu vzhľadom k základu kotevnými skrutkami.

Pri použití viac ako 1 modulu je možné variabilne konfigurovať počet tlakových úrovní (1 alebo 2) pomocou guľových ventilov.

Zásobník neobsahuje žiadnu elektrickú ani elektronickú časť, avšak jednotlivé moduly musia byť navzájom vodivo prepojené a uzemnené. Zásobník sa vybavuje aj bleskozvodom.

Každá z tlakových fliaš je vybavená uztváracím ventilom s tlakovou aj tavnou poistkou, každý zásobníkový modul je vybavený kontrolným manometrom s rozsahom do 40MPa.

Zoznam produktov